W Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 • księga uczniów,
 • księga arkuszy ocen,
 • księga druków ścisłego zarachowania,
 • księga protokołów i uchwał Rady Pedagogicznej,
 • księga protokołów Rady Rodziców,
 • księgi inwentarzowe,
 • książka kontroli zewnętrznej,
 • książka kontroli wewnętrznej,
 • książka kontroli sanitarnej,
 • książka zastępstw,
 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich i duplikatów,
 • rejestr wydanych świadectw szkolnych i duplikatów,
 • rejestr zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego,
 • rejestr akt osobowych,
 • rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
 • rejestr zatrudnionych pracowników,
 • rejestr wypadków przy pracy,
 • rejestr wydanych zaświadczeń dla uczniów,
 • rejestr wydanych zaświadczeń dla pracowników,
 • rejestr wydanych kart rowerowych,
 • rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • rejestr dorabiania kluczy do szafek w szatni szkolnej,
 • rejestr przesyłek wychodzących i przychodzących,
 • ewidencja delegacji służbowych,
 • ewidencja kluczy do budynku i pomieszczeń szkolnych,
 • ewidencja szkoleń pracowników,
 • ewidencja dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
 • ewidencja absencji w pracy,
 • ewidencja pieczęci urzędowych, pieczątek służbowych oraz pomocniczych,
 • dokumentacja szkoły.